0,00 €

dve_percenta (normálna)

Aj tento rok v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov uchádza sa Matica slovenská o Vašu priazeň.

Upozorňujeme širokú verejnosť, členov a priaznivcov Matice slovenskej, podnikateľské subjekty, že v roku 2011 možno venovať 2% zaplatenej dane pre prijímateľa – Panslovanská únia - občianske združenie, Gessayova 45, 845 03 Bratislava, IČO 42135664. Občianske združenie  je podľa platných predpisov notársky zaregistrovaná.

V zmysle Dohody medzi MS a PanSÚ bude alikvotná časť finančných prostriedkov získaná od matičných darcov poskytnutá Matici slovenskej, ktorá pre nakladanie a použitie finančných prostriedkov vydá internú smernicu.
Zároveň si Vás dovoľuje požiadať, aby pre vyššie uvedenú evidenciu poskytovateľov 2% z podielovej dane ste nahlásili Vaše poukázanie nasledovným spôsobom.
a) fotokópiou Vyhlásenia alebo časti daňového priznania,
b) prehlásením.

Uvedené podklady môžete  zaslať v elektronickej podobe na  email: fums@matica.sk,
alebo na adresu: Finančno-ekonomický útvar MS, Mudroňova 1, 036 52 Martin.
Taktiež uvedené doklady môžete odovzdať príslušnému oblastnému stredisku MS.
Uvedené dokumenty Vás žiadame zaslať najneskôr do 30. mája 2011.


Potvrdenie o zaplatení dane
Vyhlásenie

 

Adresa:

Občianske združenie
Panslovanská únia
Gessayova 45
845 03 Bratislava
IČO: 32135664

 

ĎAKUJEME